Halden,  Helse,  Korona,  Menneske

Gjelder i Halden fra 12. April 2021

Her er koronareglene for Halden

Koronatiltak

Det finnes både nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense koronasmitte. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale eller nasjonale. Her er en oversikt over anbefalinger og tiltak som gjelder for Halden. Nederst på siden finner du snarvei til de nasjonale tiltakene.Sist endret11.04.2021 14:11

Praktisk om oversikten

Denne oversikten er basert på de regionale reglene i tiltaksnivå 5B som Halden er omfattet av, etter regjeringens vedtak 10. april. I tillegg er lokale regler i Halden fra egen koronaforskrift og vedtak av kommuneoverlegen tatt inn i oversikten. Deler av reglene i 5B som erstattes av lokale regler, er tatt ut av oversikten. På den måten er dette den komplette oversikten over hvilke regler som gjelder for Halden i denne perioden. Reglene som er vedtatt av Halden kommune er markert i kursiv.

Dette gjelder i Halden fra 12. april til og med 25. april:

Karantene

Innbyggere og besøkende i Halden skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing. Dette er vedtatt i lokal koronaforskrift.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i barnehager som for resten av landet.
 • Rødt tiltaksnivå i barneskoler og ungdomskoler. Vedtatt av Halden kommune.
 • Rødt tiltaksnivå i videregående skole. Vedtatt av Halden kommune.

Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres digitalt.

Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring

Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Halden med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Dette er vedtatt i lokal koronaforskrift.

 • Nasjonal Covid-forskrift § 13a gjelder ved begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
 • Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.
 • Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for:

a. barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

b. personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

c. Organisert trening for toppidrettsutøvere.

Dette er vedtatt i lokal koronaforskrift.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og tjenester

 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Skjenkestopp

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • skolesvømming
 • svømming for toppidrettsutøvere
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner. Dette er vedtatt i Haldens koronaforskrift.

Anbefalinger:

Det viktigste tiltaket for å åpne opp samfunnet er at alle har så få nærkontakter som mulig, anbefaler kommuneoverlegen i Halden.

Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.

Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:

Personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.

Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).

Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Regler for besøk til lokale helseinstitusjoner:

Helsehuset, avdeling Karrestad:  På Helsehuset kan pasientene få besøk av 1 fast «besøksvenn». Besøk må avtales på forhånd og man oppholder seg kun på pasientens rom, holder avstand og bruker munnbind. 

Solheim senter, Iddebo sykehjem og Bergheim bo- og aktivitetssenter: 

 • Besøk avtales på forhånd.
 • Besøkende registrerer seg inn og ut.
 • Besøkende må bruke munnbind under hele besøket.
 • Besøk foregår på pasientens rom.
 • Max 2 besøkende per besøk.

Begrenset antall besøk på samme tid, da vi må ta imot og følge besøkende inn og ut av institusjonene p.g.a låste dører.

Øvrige boliger:
Boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Dette gjelder boliger i Søsterveien, Vaterland/ Hagegata, Bergheim, Brygga, Konglelund og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Reglene om helseinstitusjoner er vedtatt av Halden kommune.

Snarvei til nasjonale koronatiltak:

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt) https://www.facebook.com/svendbergdotcom

%d bloggere liker dette: